Dit artikel over de leden van een FIDIC geschillencommissie – of DAB – is vertaald uit het Engels. U kan de informatiebron terugvinden op de volgende locatie: https://afitac.com/2018/04/29/what-to-expect-from-your-fidic-dispute-adjudication-board-members/

Wij kozen voor de kortere term “geschillencommissie” maar het wat langere “geschillenbeslechtingscommissie” wordt ook gebruikt.

Een FIDIC geschillencommissie (DAB) wil voorkomen dat geschillen over FIDIC-contracten in commerciële arbitrage uitlopen.

FIDIC is de Internationale Federatie van Raadgevende Ingenieurs, bekend onder het Franse acroniem FIDIC. Het werd in 1913 opgericht met als doel de belangen van adviesbureaus wereldwijd te behartigen. Het is vooral bekend om zijn reeks standaard contractvoorwaarden voor de bouw-, machine- en ontwerpindustrie. De FIDIC-formulieren zijn de meest gebruikte contractvormen op internationaal vlak, onder meer door de Wereldbank, de Aziatische Ontwikkelingsbank en de Afrikaanse Ontwikkelingsbank voor hun projecten.

Zo’n DAB is de eerste stap in het geschillenbeslechtingsproces voor deze contracten en heeft tot doel geschillen op te lossen voordat ze doorstromen naar een meer formele arbitrage. Als het zijn werk goed doet, kan een DAB beide partijen helpen om de realiteit van een situatie te zien en de beslissing te accepteren, zodat arbitrage niet langer nodig is.

Dat zal alleen gebeuren als deze FIDIC geschillencommissie de juiste panelleden heeft, met de juiste mix van vaardigheden, ervaring en empathie om de situatie te begrijpen, een geïnformeerde beslissing te nemen en dat goed te communiceren naar beide partijen.

Deze leidraad schetst de kwaliteiten die een DAB-lid moet hebben.

Elke FIDIC geschillencommissie heeft één of drie leden, benoemd door de bij het geschil betrokken partijen. Om de taak goed te kunnen uitvoeren, moeten deze leden beschikken over:

  • ervaring op het specifieke gebied waarop het onderzoek betrekking heeft;
  • juridische kennis; en
  • taalvaardigheid.

Een lid met aanzienlijke praktijkervaring met betrekking tot het type bouwcontract dat wordt besproken, krijgt een veel betere kans om de praktische, commerciële en technische aspecten ervan te begrijpen. Dit geeft hen een betere mogelijkheid om de standpunten van beide partijen te begrijpen.

Een goede kennis van het relevante contractenrecht zoals dat van toepassing is op bouwcontracten is ook nodig, evenals het vermogen om de vaak complexe interacties van rechten en verplichtingen te begrijpen, en het vermogen om een contract te interpreteren. Dit betekent niet dat het panellid een jurist moet zijn. Maar enige kennis van de relevante wetgeving en het vermogen om potentieel tegenstrijdige interpretaties van het recht te beoordelen, zullen tot betere beslissingen leiden.

Taalvaardigheid is ook van essentieel belang omdat de taak zal bestaan uit het lezen en analyseren van grote hoeveelheden informatie, waaronder gedetailleerde contractuele bepalingen, projectverslagen, plus schriftelijke en mondelinge verklaringen van de partijen, getuigen en juridische autoriteiten. Ook is een goed begrip van de contractuele taal en van de DAB-procedures nodig.

Ervaring met het oplossen van geschillen in de industrie is ook nuttig, met inbegrip van kennis van erkende technieken voor geschillenbeslechting.

Gedrag van de leden van een FIDIC geschillencommissie

Een lid van een DAB moet rechtvaardig en onpartijdig handelen om het proces succesvol te laten verlopen. Zij kunnen niet optreden als pleitbezorger of vertegenwoordiger van de partij die hen heeft voorgedragen. De partijen moeten ervoor zorgen dat zij werkelijk onafhankelijke deskundigen in deze FIDIC geschillencommissie benoemen.

Van de leden wordt verwacht dat zij feiten of omstandigheden bekendmaken die hun onafhankelijkheid of onpartijdigheid kunnen aantasten en eventuele belangenconflicten. In het bijzonder mogen zij de partijen of hun werknemers niet adviseren over het contract.

Elke partij moet een redelijke kans krijgen om zich te verdedigen en te reageren op de argumenten van de andere partij. Leden mogen hun mening niet geven over de gegrondheid van het argument van een van beide partijen.

Met redenen omklede beslissingen

Na onderzoek van de zaak moet de FIDIC geschillencommissie de partijen een goed georganiseerd en met redenen omkleed besluit voorleggen waaruit blijkt dat alle toepasselijke regels en procedures zijn gevolgd. Dit moet de partijen door de betrokken rechtsprincipes leiden en alle gronden voor de uiteindelijke beslissing toelichten.

Goed onderbouwde beslissingen met rationele uitleg kunnen de afwikkeling van een claim versnellen en beide partijen ervan overtuigen dat de FIDIC geschillencommissie alle aspecten in overweging heeft genomen en tot een zinvolle conclusie is gekomen.

Hoe beter en overtuigender de aangevoerde redenen, hoe waarschijnlijker het is dat de partijen de beslissing zullen aanvaarden en niet tot arbitrage overgaan. De beslissing van de FIDIC geschillencommissie moet de kracht van de casus van de winnende partij voor beide partijen duidelijk maken. Als een lid van een driekoppige FIDIC geschillencommissie het niet eens is met de conclusies van de andere twee leden, dan kan dat lid worden uitgenodigd om een minderheidsopinie te publiceren. Dit voorkomt verwarrende of tegenstrijdige beslissingen of lange beraadslagingen om tot overeenstemming te komen.

Bindend besluit

De beslissing van het DAB is bindend voor beide partijen en definitief indien geen van beide partijen binnen 28 dagen een “kennisgeving van ontevredenheid” indient.

Als de DAB-leden ervaren, eerlijk, logisch en onafhankelijk zijn en hun beslissing (of die van de meerderheid) goed uitleggen, hebben zij meer kans om te garanderen dat het geschil goed is afgewogen en dat de beslissing rechtvaardig en aanvaardbaar is.

Over AfiTaC

AfiTaC.com is de blog over commerciële en contractuele onderwerpen voor bedrijven in de Project industrieën (Bouw, Infrastructuur, Olie & Gas, Energie & Hernieuwbare Energie, Watervoorziening & Sanitatie, enz). Het doel is het stimuleren van reflectie, bijleren, convergentie naar evenwichtige contracten en positieve geschillenbeslechting. U kunt zich op onze nieuwsbrief abonneren door te schrijven naar “newsletter@afitac.com”. U kunt ook connecteren op onze LinkedIn pagina. Engagement met de lezers is wat ons gaande houdt. Aarzel dus niet om met ons van gedachten te wisselen door hieronder commentaar te geven, onze publicatie op LinkedIn te waarderen en naar ons te schrijven “info@afitac.com”.


1 reactie

Gecertificeerde deskundigen voor FIDIC-contracten - AfiTaC · 12 november 2021 op 18 h 04 min

[…] Wereldbank en andere Multilaterale Ontwikkelingsbanken willen geschillencommissies voor de projecten die zij financieren. Dit omdat zij zich bewust zijn van de waarde ervan voor het […]

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *